Error !! Can't find data file : $data_file.
"; exit; } else { if ($max_record_in_data_file != "0") { $f = file($data_file); rsort($f); $j = count($f); if ($j > $max_record_in_data_file) { $rf = fopen($data_file,"w"); if (strtoupper($os) == "UNIX") { if (flock($rf,LOCK_EX)) { for ($i=0; $i<$max_record_in_data_file; $i++) { fwrite($rf,$f[$i]); } flock($rf,LOCK_UN); } } else { for ($i=0; $i<$max_record_in_data_file; $i++) { fwrite($rf,$f[$i]); } } fclose($rf); } } } session_start(); $newline = (strtoupper($os) == "WIN") ? "\r\n" : "\n"; switch ($do) { case "": $record = file($data_file); rsort($record); $jmlrec = count($record); ?>

(:: Tilbake til forsiden ::)

Useriøse innlegg vil blir slettet

'; } $w = 0; //--Color for ($i=0; $i<$max_entry_per_page; $i++) { $nomrec++; $no++; //$no--; $recno = $nomrec-1; if (isset($record[$recno])) { $row = explode("|~|",$record[$recno]); if ($w==0) { $warna = $table_content_1a; $warna2 = $table_content_1b; $w=1; } else { $warna = $table_content_2a; $warna2 = $table_content_2b; $w=0; } echo "'; echo ""; } //--end if } //--end for echo "'; ?>
Klikk her for å skrive i gjesteboka
Ingen innlegg.
$no "; echo "
$row[2]
$row[3]
"; if (trim($row[4]) != "") { echo "\"$row[4]\""; } if (trim($row[6]) != "" && trim($row[6]) != "http://") { if (ereg("^http://", trim($row[6]))) echo " \"$row[6]\""; else echo " \"$row[6]\""; } echo '
'; echo "
  ".stripslashes($row[5])."
"; echo '
\"Delete
"; if ($jml_page > 1) { if ($page != 1) echo "[Top] "; else echo '[Top] '; echo 'Page # '; if ($jml_page > 10) { if ($page < 5) { $start = 1; $stop = 10; } elseif ($jml_page - $page < 5) { $start = $jml_page - 9; $stop = $jml_page; } else { $start = $page-4; $stop = $page+5; } if ($start != 1) echo '... '; for ($p=$start; $p<=$stop; $p++) { if ($p == $page) echo "$p  "; else echo "$p  "; } if ($stop != $jml_page) echo '... '; echo "of $jml_page "; } else { for ($p=1; $p<=$jml_page; $p++) { if ($p == $page) echo "$p  "; else echo "$p  "; } } if ($page != $jml_page) echo "[Bottom]"; else echo '[bottom]'; } else echo 'Side #1 av 1'; echo '

PHP Guestbook · Web Directory

Tilbake til hjemmesiden :: Les i gjesteboka
*Navn :
E-post :
Hjemmeside :
*Innlegg :

* Felter som må fylles ut
Bekreft med kode :
Skriv inn denne koden i feltet under :
70) $vname = substr($vname,0,70); if (strlen($vemail) > 100) $vemail = substr($vemail,0,100); if (strlen($vurl) > 150) $vurl = substr($vurl,0,150); $_SESSION['name'] = $vname; $_SESSION['email'] = $vemail; $_SESSION['url'] = $vurl; $_SESSION['comment'] = stripslashes($vcomment); if ($vname == "" || $vcomment == "") { input_err("Du har ikke fylt ut alle feltene."); } if ($vemail != "" && !preg_match("/([\w\.\-]+)(\@[\w\.\-]+)(\.[a-z]{2,4})+/i", $vemail)) { input_err("Invalid email address."); } if ($vurl != "" && strtolower($vurl) != "http://") { if (!preg_match ("#^http://[_a-z0-9-]+\\.[_a-z0-9-]+#i", $vurl)) { input_err("Invalid URL format."); } } $test_comment = preg_split("/[\s]+/",$vcomment); $jmltest = count($test_comment); for ($t=0; $t<$jmltest; $t++) { if (strlen(trim($test_comment[$t])) > 70) { input_err("Invalid word found on your entry : ".stripslashes($test_comment[$t])); } } if (isset($_SESSION['add']) && $_SESSION['add'] >= $max_entry_per_session) { input_err("Sorry, only $max_entry_per_session message(s) allowed per session.",false); } elseif (!isset($_SESSION['add'])) { exit; } if ($vsecc != $_SESSION['secc'] && strtoupper($imgcode) == "YES") { input_err("Invalid verification code"); } //--only 2000 characters allowed for comment, change this value if necessary $maxchar = 2000; if (strlen($vcomment) > $maxchar) $vcomment = substr($vcomment,0,$maxchar)."..."; $idx = date("YmdHis"); $tgl = date("F d, Y - h:i A"); $vname = str_replace("<","<",$vname); $vname = str_replace(">",">",$vname); $vname = str_replace("~","-",$vname); $vname = str_replace("\"",""",$vname); $vcomment = str_replace("<","<",$vcomment); $vcomment = str_replace(">",">",$vcomment); $vcomment = str_replace("|","",$vcomment); $vcomment = str_replace("\"",""",$vcomment); $vurl = str_replace("<","",$vurl); $vurl = str_replace(">","",$vurl); $vurl = str_replace("|","",$vurl); $vemail = str_replace("<","",$vemail); $vemail = str_replace(">","",$vemail); $vemail = str_replace("|","",$vemail); if (strtoupper($os) == "WIN") { $vcomment = str_replace($newline,"
",$vcomment); $vcomment = str_replace("\r","",$vcomment); $vcomment = str_replace("\n","",$vcomment); } else { $vcomment = str_replace($newline,"
",$vcomment); $vcomment = str_replace("\r","",$vcomment); } if (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']) && eregi("^[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}$",$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) { $ipnum = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']; } else { $ipnum = getenv("REMOTE_ADDR"); } $newdata = "|~|$idx|~|$tgl|~|$vname|~|$vemail|~|$vcomment|~|$vurl|~|$ipnum|~|"; $newdata = stripslashes($newdata); $newdata .= $newline; if (!is_spam($newdata)) { $tambah = fopen($data_file,"a"); if (strtoupper($os)=="UNIX") { if (flock($tambah,LOCK_EX)) { fwrite($tambah,$newdata); flock($tambah,LOCK_UN); } } else { fwrite($tambah,$newdata); } fclose($tambah); //--send mail if (strtoupper($notify) == "YES") { $msgtitle = "Someone signed your guestbook"; $vcomment = str_replace(""","\"",$vcomment); $vcomment = stripslashes($vcomment); $vcomment = str_replace("
","\n",$vcomment); $msgcontent = "Local time : $tgl\n\nThe addition from $vname :\n----------------------------\n\n$vcomment\n\n-----End Message-----"; @mail($admin_email,$msgtitle,$msgcontent,"From: $vemail\n"); } //--clear session $_SESSION['name'] = ""; $_SESSION['email'] = ""; $_SESSION['url'] = "http://"; $_SESSION['comment'] = ""; $_SESSION['add']++; $_SESSION['secc'] = ""; redir($self,"Takk, ditt innlegg er nå lagt til."); } else { redir($self,"Sorry, your entry can't be added into the guestbook."); } break; case "del": $record = file($data_file); $jmlrec = count($record); for ($i=0; $i<$jmlrec; $i++) { $row = explode("|~|",$record[$i]); if ($id == $row[1]) { ?> Delete record
Bekreft sletting


-IP :
Admin passord :

» Slett ALLE innlegg fra denne IP :

Et øyeblikk...
Error !


Klikk her og prøv igjen.